آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/9/25
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
51.6 0 95 15 1.3 11.5 -8.8 شهرکرد
42.5 0 83 25 2.6 10.9 -5.7 بروجن
74.1 0 78 49 -0.7 6.1 -7.5 بن
  62.1 0 65 24 4.5 11.1 -2.2 سامان  
  80.4 0 86 22 1.4 9.8 -7.1 سورشجان  
287.1 85 0 95 43 -5.4 3 -13.8 کوهرنگ
134.9 0 83 30 7.6 15.2 0 لردگان
123.6 0 80 27 2.9 10.4 -4.6 فارسان
48.7 0 89 25 2.3 11 -6.3 فرخشهر
65.6 0 89 22 1.5 10.3 -7.4 بلداجي
137.2 0 87 38 6.2 12.5 0 اردل
89.8 0 64 25 2.9 10.8 -5 آورگان
گندمان
دزک
  113 0 73 24 8.1 14.2 2 مالخليفه  
  94.4 0 87 23 4.5 12.1 -3.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  216 0 87 42 2.8 9.1 -3.6 دوآب صمصامی  
  58.4 0 88 24 5.5 12.8 -1.8 پل زمان خان  
  124 0 0 0 2.9 11 -5.2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
25.2 94 35 2.7 17.4 -9 شهرکرد
19.8 85 34 3.6 16.7 -7.5 بروجن
37.2 86 43 1.6 15.3 -11.4 بن
  29.8 76 39 7.3 132 -4.6 سامان  
  39.5 89 41 2.8 13.8 -12.2 سورشجان  
175.3 93 45 -1.3 12.6 -18.9 کوهرنگ
79.9 91 42 7.1 18.4 -2.8 لردگان
73.8 84 41 3.3 16.2 -8.9 فارسان
22.6 87 37 3.5 16.6 -7 فرخشهر
34.2 87 35 2.9 16.1 -8.2 بلداجي
71.8 84 42 6.4 17.7 -2.8 اردل
55.6 73 28 3.5 13 -6 آورگان
  0 گندمان  
36.7 86 32 3.3 16.2 -9 دزک
44.8 83 35 7.4 17.3 -1.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.