آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/7/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 0 0 15.4 29.3 1.6 شهرکرد
0 0 35 11 16.2 27.6 4.8 بروجن
0 0 32 7 17.4 28.7 6 بن
  0 0 27 9 19.1 28.8 9.4 سامان  
  0 0 34 9 16.8 28.4 5.2 سورشجان  
0 0 58 15 14.9 24.3 5.5 کوهرنگ
0 0 42 11 21.1 31.6 10.6 لردگان
0 0 43 10 17.2 27.9 6.5 فارسان
0 0 47 8 16.9 28.6 5.1 فرخشهر
0 0 65 12 13.9 26.6 1.3 بلداجي
0 0 34 11 21.5 30.1 12.8 اردل
0 0 36 16 16.7 26.2 7.2 آورگان
گندمان
0 0 52 16 16.9 28.2 5.6 دزک
  0 0 31 5 23.1 32.5 13.8 مالخليفه  
  0 0 54 12 18.7 30.8 6.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 38 13 18.2 26.9 9.6 دوآب صمصامی  
  0 0 51 9 19.6 30.5 8.8 پل زمان خان  
  0 0 0 0 17.2 29 5.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1400 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 34 3 16.6 30.7 1.6 شهرکرد
0 30 10 18.3 30.2 4.8 بروجن
0 25 6 18.8 29.5 6 بن
  0 22 8 21.5 30.2 9.4 سامان  
  0 30 7 17.9 30.5 5.2 سورشجان  
0 51 12 16.6 26.5 5.5 کوهرنگ
0 39 9 21.9 33.2 10.6 لردگان
0 38 7 18.6 29.8 6.5 فارسان
0 41 8 18.3 30.8 5.1 فرخشهر
0 59 11 15.9 29.2 1.3 بلداجي
0 29 9 22.8 32 12.8 اردل
0 32 16 17.7 27.4 7.2 آورگان
  0 گندمان  
0 48 16 17.6 29.6 5.6 دزک
0 30 5 23.2 32.5 13.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.