آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/12/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
60.5 0 0 0 94 42 7 12.2 1.9 شهرکرد
43.4 0 0 0.3 80 41 6.5 11.1 1.8 بروجن
70.9 0 0 0.6 99 42 6.4 12 0.9 بن
  66.5 0 0 0.1 81 46 7.9 12.7 3.1 سامان  
  105.9 0 0 2.1 95 49 6.4 11.4 1.4 سورشجان  
334.9 7 7 21.3 97 51 4.5 8.9 0.1 کوهرنگ
171.4 0 0 1.9 95 57 9.4 13 5.8 لردگان
128 0 0 3.5 92 51 6 10.7 1.4 فارسان
48.9 0 0 0 82 44 7 12.1 1.9 فرخشهر
96.1 0 0 0.5 81 35 7.4 10.8 4 بلداجي
121.9 0 0 6.5 89 56 8.2 12.9 3.5 اردل
114.9 0 0 1.4 92 35 5.2 9 1.4 آورگان
گندمان
85.5 0 0 1.8 90 28 6.9 11 2.8 دزک
  129.1 0 0 1.6 92 62 7.6 10.6 4.5 مالخليفه  
  122.3 0 0 2.3 93 51 7.5 12 3 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  210 0 0 19.1 99 66 5.3 9.8 0.8 دوآب صمصامی  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 90 37 5.6 13.4 -3.8 شهرکرد
0.3 70 31 5.6 13.4 -2.1 بروجن
0.6 80 36 5.4 12 -4.8 بن
  0.1 70 38 6.9 13.1 -1.2 سامان  
  2.1 89 37 5.9 13.1 -3.6 سورشجان  
34.1 93 40 2.6 9.2 -11.6 کوهرنگ
3.6 94 42 8.8 16 -1 لردگان
3.6 85 37 5.8 13.4 -3.4 فارسان
0.1 81 34 5.9 12.2 -3.1 فرخشهر
0.9 80 31 5.4 11.6 -3.4 بلداجي
7.9 82 41 8.3 14.6 2.1 اردل
1.6 78 31 4.3 10 -3.4 آورگان
  0 0 0 8 13 3 گندمان  
2 84 32 5.8 13.2 -2 دزک
3 87 35 8.3 14.9 -0.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.