آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/9/26
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
98.8 0 77 10 2.8 14.2 -8.7 شهرکرد
83.7 0 61 12 3.5 13.5 -6.5 بروجن
91.9 0 45 14 3.3 12.3 -5.7 بن
  107.2 0 48 17 5.9 13.6 -1.9 سامان  
  126.7 0 68 14 3.2 13.9 -7.5 سورشجان  
401.1 7 0 84 22 0.8 9.7 -8.2 کوهرنگ
297.9 0 83 23 7.3 16.6 -2 لردگان
153.3 0 65 16 5.2 15.1 -4.7 فارسان
103.1 0 69 16 3.8 14.1 -6.5 فرخشهر
156.1 0 78 11 2.2 13.4 -9 بلداجي
258.7 0 65 20 8 16.2 -0.3 اردل
183.4 0 40 15 3.1 11.2 -5 آورگان
141.8 0 63 15 3.2 14 -7.5 گندمان
220 0 82 22 3.2 14 -7.6 دزک
  281.8 0 60 19 7.7 15.6 -0.2 مالخليفه  
  189.9 0 78 13 4.9 15.3 -5.6 شلمزار  
  229.8 0 94 19 6.2 18 -5.5 آلونی  
  سرخون  
  325.8 0 0 0 5.1 12.1 -1.9 دوآب صمصامی  
  106.8 0 64 15 6.4 15.6 -2.9 پل زمان خان  
  199.5 0 0 0 3.3 14 -7.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
38 89 29 4.5 16.9 -9.9 شهرکرد
50.6 74 31 4.9 16.7 -7.3 بروجن
38.2 72 29 4.7 15.8 -7.8 بن
  40.8 62 32 7 16.5 -3.2 سامان  
  53.5 83 31 5 16 -8.7 سورشجان  
170.4 87 38 1.9 11.7 -10.9 کوهرنگ
129.4 88 39 7.9 19.6 -2.8 لردگان
59.5 78 30 5.3 16.5 -6.3 فارسان
44.8 82 27 5.4 16.3 -7.3 فرخشهر
77.1 86 32 3.6 15.7 -9.6 بلداجي
111.7 79 36 7.8 18.2 -0.3 اردل
74.6 60 29 4.3 15 -5 آورگان
  82.6 82 38 4.5 16.5 -7.5 گندمان  
109.6 79 31 5.3 16.2 -8 دزک
91.5 78 36 8 20.1 -0.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.