آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/7/2
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
0 0 46 6 16 28.2 3.8 شهرکرد
0 0 27 8 15.6 26.3 5 بروجن
0 0 31 10 16.9 27.2 6.6 بن
  0 0 20 7 18.9 28 9.7 سامان  
  0 0 30 8 17.1 29.2 5 سورشجان  
0 0 51 13 16.6 25.8 7.5 کوهرنگ
0 0 32 9 22.5 32.5 12.6 لردگان
0 0 36 6 18.1 28.4 7.8 فارسان
0 0 36 6 17.9 28.3 7.6 فرخشهر
0 0 39 14 14.2 21.5 7 بلداجي
0 0 21 5 23.4 31.4 15.4 اردل
0 0 35 20 16.4 25 7.8 آورگان
گندمان
0 0 44 17 16 28 4 دزک
  0 0 21 5 23.7 32.4 14.9 مالخليفه  
  0 0 48 10 18.4 30.7 6.1 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 مهر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 50 6 15.4 28.2 2 شهرکرد
0 25 8 15.8 26.3 5 بروجن
0 29 9 16.6 27.2 6.5 بن
  0 18 6 18.5 28 9 سامان  
  0 28 8 16.6 29.2 4.8 سورشجان  
0 51 12 16.6 26.1 6.9 کوهرنگ
0 32 10 22.2 32.5 12.2 لردگان
0 38 6 17.4 28.4 6.1 فارسان
0 37 5 17.5 28.3 6.6 فرخشهر
0 42 13 14.4 25.4 3.6 بلداجي
0 18 5 23.1 31.4 14.9 اردل
0 35 20 16.5 25 7.8 آورگان
  0 گندمان  
0 44 17 15.8 28 4 دزک
0 19 5 22.9 32.4 14 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.