آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/1/9
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
193 0 98 26 7.9 14.1 1.7 شهرکرد
157 0.1 96 40 6.3 11.4 1.3 بروجن
244.5 0 94 26 7.2 13 1.4 بن
  223.4 0 79 33 8.4 14.1 2.8 سامان  
  315.3 0 92 27 8 13.3 2.7 سورشجان  
906.7 0.1 93 38 6.2 10.3 2.2 کوهرنگ
412.3 0.3 86 42 10.3 16.6 4 لردگان
358 0.2 89 35 8.4 13.6 3.2 فارسان
177.1 0 91 30 8.1 13.9 2.2 فرخشهر
260.3 0 95 43 5.5 11.2 -0.2 بلداجي
397.5 0.2 89 36 11 15.6 6.4 اردل
359.1 0 86 30 5.1 10 0.2 آورگان
گندمان
302.2 0 85 36 8.1 13.4 2.8 دزک
  436.4 0.9 91 35 10.3 16.3 4.4 مالخليفه  
  345.6 0 90 35 8.8 15.1 2.5 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  388.6 0.4 91 38 8.2 13.3 3.2 دوآب صمصامی  
  230 0 98 25 9.6 14.8 4.5 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
29.2 93 33 5.5 14.8 -4.3 شهرکرد
29 83 40 5.1 13.9 -3.2 بروجن
34.3 87 38 5.1 13.9 -4.6 بن
  31.7 78 42 6.6 15.6 -2.2 سامان  
  40.4 89 40 5.1 14.2 -4.5 سورشجان  
50.6 91 40 3.5 10.5 -5.4 کوهرنگ
40.9 90 42 8.1 18.4 -2 لردگان
36.1 84 37 5.4 16.4 -5.1 فارسان
30.5 86 38 5.9 14.7 -3.1 فرخشهر
40.6 89 45 4.3 13 -7.1 بلداجي
48.8 85 37 7.5 16.4 0.2 اردل
39.2 73 33 4.2 11.4 -4 آورگان
  0 گندمان  
46 85 38 6.2 14.8 -3.2 دزک
54.2 88 40 7.9 17.3 -1.9 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.