آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/5/15
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
264.6 0 48 8 24.3 35.9 12.7 شهرکرد
228.8 0 35 16 24.4 33 15.8 بروجن
310.7 0 40 12 23.2 33.8 12.7 بن
  281.8 0 36 15 25.8 35.3 16.2 سامان  
  394.2 0 37 9 24.2 35.3 13.2 سورشجان  
1176.9 0 48 16 22.5 31 14.1 کوهرنگ
550.9 0 37 12 28 38.8 17.2 لردگان
454.7 0 48 14 24.2 34.8 13.7 فارسان
254.1 0 50 12 25.4 35.9 14.9 فرخشهر
357 0 80 16 21.9 33 10.7 بلداجي
508.5 0 30 12 29.2 37.4 21 اردل
485.4 0 45 13 22.7 32.4 13 آورگان
گندمان
380.4 0 48 18 23.6 34.4 12.8 دزک
  639.7 0 27 9 29.3 38.5 20.1 مالخليفه  
  432.8 0 55 14 26.2 37.9 14.5 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  832.1 0 32 13 26.5 35.5 17.4 دوآب صمصامی  
  305.5 0 0 0 25.6 36.5 14.7 پل زمان خان  
  582.6 0 0 0 24.2 36 12.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 46 7 24 37 8.3 شهرکرد
0 39 14 24 34.6 11.9 بروجن
0 37 10 24.7 35 12.7 بن
  0 32 12 26.7 37.2 15.1 سامان  
  0.3 43 10 24.4 37.3 12.2 سورشجان  
0 54 16 23.1 33.4 12.3 کوهرنگ
0 44 14 28.4 40 16 لردگان
0 48 13 24.8 36 12.2 فارسان
2 43 10 25.1 36.3 11.7 فرخشهر
0 69 14 23 34.5 7.8 بلداجي
0 37 11 29.5 38.8 18.2 اردل
0.1 48 16 23.6 35 11.6 آورگان
  0 گندمان  
0 57 22 24.9 35.4 12.8 دزک
0 26 7 28.9 38.5 20.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.