آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/6/2
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
405.6 0 56 7 18.3 29.9 6.7 شهرکرد
354.1 0 34 13 19 27.8 10.2 بروجن
414.4 0 32 10 18.5 28.3 8.8 بن
  424 0 30 10 20.6 29.6 11.7 سامان  
  582 0 43 10 19.5 30.1 8.9 سورشجان  
2144 0 44 12 19.6 29.2 10 کوهرنگ
871.2 0 37 14 26.7 35 18.4 لردگان
673.8 0 41 13 20.2 29.2 11.1 فارسان
387.8 0 43 12 19.8 29 10.6 فرخشهر
556.2 0 58 16 18 28 8.1 بلداجي
856.5 0 25 11 26.1 32.8 19.4 اردل
818.9 0 42 18 19.4 29.4 9.4 آورگان
578.2 0 33 9 19.8 29 10.5 گندمان
862.7 0 50 22 19.8 31.2 8.4 دزک
  880.6 0 23 5 26.5 33.7 19.3 مالخليفه  
  917.4 0 56 14 21.1 32.3 10 شلمزار  
  704 0 40 10 24.2 34 14.5 آلونی  
  سرخون  
  0 0 30 13 22.9 30.6 15.2 دوآب صمصامی  
  434.4 0 65 10 20.3 30.9 9.7 پل زمان خان  
  924 0 0 0 19.7 31.4 8 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 50 7 19.2 31.6 6.7 شهرکرد
0 35 12 19.6 29.4 10.2 بروجن
0 33 10 19.1 30.1 8.8 بن
  0 31 9 21.2 32 11.5 سامان  
  0 40 9 20 31.6 8.9 سورشجان  
0 45 12 20 30.2 10 کوهرنگ
0 34 14 27.2 36.5 18.4 لردگان
0 41 12 21 30.8 11.1 فارسان
0 41 11 20.7 30.8 10.6 فرخشهر
0 57 13 18.7 30.2 8.1 بلداجي
0 25 10 26.7 33.8 19.4 اردل
0 41 18 19.8 30.2 9.4 آورگان
  0 33 8 20.4 31 10.5 گندمان  
0 49 20 19.2 31.2 6.2 دزک
0 23 5 26.6 33.7 19.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.