آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/4/6
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
403 0 54 7 23.9 36.1 11.8 شهرکرد
353.7 0 36 11 25.5 36 15 بروجن
410.9 0 30 9 24.9 34.7 15 بن
  423.3 0 32 9 27 36.9 17 سامان  
  581.4 0 39 9 24 35.3 12.6 سورشجان  
2144 0 48 15 22.5 31.3 13.7 کوهرنگ
871.2 0 46 16 27.9 38.6 17.2 لردگان
673.8 0 44 14 24.9 34.2 15.5 فارسان
380.7 0 46 12 25 35.7 14.3 فرخشهر
556.1 0 62 13 22.6 34 11.2 بلداجي
856.5 0 39 11 29.2 37.5 21 اردل
818.7 0 37 15 23.7 33.4 14 آورگان
578.2 0 36 9 25 35.5 14.5 گندمان
861.6 0 54 14 24.2 35.2 13.2 دزک
  880.6 0 26 8 29.3 38.2 20.4 مالخليفه  
  915.4 0 55 14 25.1 36.8 13.5 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 34 13 27.2 35.9 18.6 دوآب صمصامی  
  434.4 0 49 12 26.8 38.1 15.5 پل زمان خان  
  924 0 0 0 24.6 36 13.2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 52 7 23.1 36.2 8.5 شهرکرد
0 36 11 23.7 36 11.7 بروجن
0 29 9 24.4 34.8 12.5 بن
  0 26 9 26.6 36.9 16.2 سامان  
  0 41 9 22.8 35.8 7.9 سورشجان  
0 48 13 21.4 31.7 9.2 کوهرنگ
0 47 15 27.3 39 15 لردگان
0 43 13 24 35 11.3 فارسان
0 46 11 24.3 35.7 11.4 فرخشهر
0 64 12 21.9 34.6 8 بلداجي
0 37 10 28.2 37.5 17.8 اردل
0 38 13 23.2 34 11.6 آورگان
  0 39 8 23.5 35.5 12.5 گندمان  
0 53 16 22.9 35.2 9.4 دزک
0 29 7 28.7 38.5 18.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.