آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1399/11/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
96.5 0 83 29 -5.2 3.7 -14.1 شهرکرد
57.8 0 72 32 -5.6 1.8 -13 بروجن
108.6 0 69 35 -6.3 1.8 -14.4 بن
  93.6 0 61 37 -4.3 2.9 -11.5 سامان  
  128.3 0 82 34 -4.8 4.2 -13.7 سورشجان  
436.1 44 0 0 89 43 -9.2 -1.2 -17.3 کوهرنگ
280.7 0 87 22 2.7 11.4 -6 لردگان
153.7 0 75 34 -3.3 4.1 -10.6 فارسان
فرخشهر
112.5 0 69 30 -5.3 3.1 -13.7 بلداجي
227.6 0 68 32 0.9 6.8 -5 اردل
182.6 0 56 20 -6 1 -13 آورگان
گندمان
125.8 0 68 18 -3.6 6 -13.2 دزک
  251.4 0 51 14 3.3 11.9 -5.3 مالخليفه  
  172.9 0 79 33 -2.4 5.8 -10.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  339.2 0 69 38 -2.2 3.4 -7.9 دوآب صمصامی  
  102.6 0 83 33 -3 4.3 -10.4 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1399 بهمن
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0.4 76 14 -0.5 12.5 -14.4 شهرکرد
0 66 16 -0.4 12.3 -13 بروجن
2.2 68 21 -1.3 10.8 -14.4 بن
  0.8 63 21 0.8 12.2 -11.5 سامان  
  1.2 72 19 -0.6 10.1 -13.7 سورشجان  
9.7 85 30 -5.1 6 -17.9 کوهرنگ
0 78 19 4.7 16.2 -8.6 لردگان
0.3 73 22 1 10.7 -10.6 فارسان
0.2 77 14 1.9 12.5 -11.3 فرخشهر
0.4 74 19 -0.6 10.8 -13.7 بلداجي
0.5 81 24 3 12.1 -5 اردل
0 59 18 -1 10 -13 آورگان
  0 گندمان  
1.2 60 20 0.6 12.2 -13.2 دزک
0 54 12 4.5 15.2 -5.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.