آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/1/30
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
378.1 4.7 93 30 12.2 16.5 7.9 شهرکرد
341.1 3.3 70 30 12 16.1 7.8 بروجن
404 7.7 84 31 11.8 14.9 8.7 بن
  417.1 7 63 34 12.5 16.4 8.7 سامان  
  566.5 11.8 89 34 13.2 15.8 10.6 سورشجان  
2099.1 41.4 88 44 8.9 12.8 5.1 کوهرنگ
861.5 11.8 93 29 13.2 18 8.4 لردگان
661.7 18 89 38 11.6 16 7.3 فارسان
368.6 4.4 86 34 12.4 16.1 8.7 فرخشهر
544.4 5.2 88 32 9.9 13.9 6 بلداجي
826 17.2 89 36 13 16.8 9.2 اردل
790.1 19.4 85 45 9.8 12.6 7 آورگان
گندمان
838 19 55 30 13.3 16.6 10 دزک
  854.9 11.2 87 23 13.7 18.8 8.6 مالخليفه  
  902.8 23.7 94 33 13 16.6 9.4 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  420.8 10.3 79 32 14 17.6 10.4 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
121.5 89 25 8.1 20.7 -7.4 شهرکرد
137 69 28 8.6 19.3 -5.3 بروجن
131.7 73 27 7.7 19.4 -7.2 بن
  142.1 68 30 9.5 21 -2.8 سامان  
  172.5 80 29 8.2 20.7 -7.3 سورشجان  
620.9 86 38 5.4 14.6 -7.8 کوهرنگ
284.2 88 34 11.5 24.5 -1 لردگان
196.6 82 29 8.3 20 -4.4 فارسان
117.4 80 26 8.7 20.8 -4.8 فرخشهر
176.1 81 30 7.7 18.3 -6.1 بلداجي
200.5 81 33 10.8 21.7 0.7 اردل
268 67 29 7.3 16.2 -3.4 آورگان
  165.4 79 35 9 18.5 1 گندمان  
245.5 76 28 8.9 21 -4.2 دزک
218.8 74 26 12.1 23.2 1.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.