آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/9/24
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
51.6 0 95 42 2.3 11.7 -7.1 شهرکرد
42.5 0 96 38 3.8 10.6 -3.1 بروجن
74.1 0 99 79 -0.9 5.2 -6.9 بن
  62.1 0 74 42 5.6 13 -1.9 سامان  
  80.4 0 96 47 2.9 10.7 -4.8 سورشجان  
287.1 90 0 0.1 98 66 -3.1 6.2 -12.3 کوهرنگ
134.9 0 95 42 8.1 15.5 0.6 لردگان
123.6 0 89 56 3.9 9.9 -2.1 فارسان
48.7 0 93 43 4 11.8 -3.9 فرخشهر
65.6 0 91 41 3.8 11.1 -3.5 بلداجي
137.2 0 95 53 7.1 12.5 1.7 اردل
89.8 0 64 30 3.5 8 -1 آورگان
گندمان
70.8 0 92 40 2.4 11 -6.2 دزک
  113 0 82 36 9.7 15.1 4.3 مالخليفه  
  94.4 0 95 45 6.1 11.9 0.3 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  216 0 99 59 4.2 10.3 -2 دوآب صمصامی  
  58.4 0 88 49 5.7 12.9 -1.5 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
25.2 94 36 2.8 17.4 -9 شهرکرد
19.8 85 35 3.7 16.7 -7.5 بروجن
37.2 86 43 1.7 15.3 -11.4 بن
  29.8 76 39 7.4 132 -4.6 سامان  
  39.5 89 42 2.8 13.8 -12.2 سورشجان  
175.3 93 45 -1.2 12.6 -18.9 کوهرنگ
79.9 91 42 7.1 18.4 -2.8 لردگان
73.8 84 41 3.3 16.2 -8.9 فارسان
22.6 87 38 3.5 16.6 -7 فرخشهر
34.2 87 36 3 16.1 -8.2 بلداجي
71.8 84 42 6.4 17.7 -2.8 اردل
55.6 73 28 3.5 13 -6 آورگان
  0 گندمان  
36.7 86 32 3.3 16.2 -9 دزک
44.8 84 35 7.3 17.3 -1.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.