واحد آمار و اطلاعات اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری
										مجموع بارندگي ماهيانه به ميليمتر				
			ایستگاه			جونقان								
			32.17		عرض جغرافیایی									
			50.66		طول جغرافیایی									
			2027 m		ارتفاع									
														
	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ANNUAL
	1993		106.5	270.0	106.5	104.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	93.0	2.5	
	1994	93.0	85.5	101.5	31.5	37.0	0.0	0.0	0.0			285.0	96.0	729.5
	1995	56.0	102.0	17.5	80.0	20.0	1.5	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0	55.0	341.0
	1996	111.0	172.5	260.5	119.0	22.3	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	11.0	89.8	789.2
	1997	56.5	20.8	215.3	78.5	27.6	21.0	0.0	0.0	0.0	4.5	41.5	91.9	557.6
	1998	127.3	123.8	250.8	22.3	36.0	0.0	5.0	0.0	0.0	16.2	0.0	33.3	614.7
	1999	86.6	150.0	77.8	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	60.0	82.0	472.9
	2000	115.0	70.0	73.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	44.0	166.5	494.5
	2001	52.5	52.5	88.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	66.5	294.5	608.0
	2002	179.0	48.0	74.5	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0	150.0	659.0
	2003	80.0	138.5	148.5	95.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	125.5	615.5
	2004	174.0	93.5	77.5	176.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	190.5	137.0	868.5
	2005	121.5	25.5	234.0	101.5	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.0	166.5	814.0
	2006	198.5	357.0	92.0	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	111.5	79.0	964.5
	2007	65.0	118.5	123.0	112.0	20.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	143.0	634.5
	2008	79.0	60.0	0.0	22.0	5.0	0.0	0.0	0.0	22.0	42.0	85.0	20.0	335.0
	2009	83.5	183.0	20.0	152.0	15.0	3.5	0.0	0.0	5.0	9.5	187.8	123.0	782.3
	2010	59.0	121.0	82.0	126.0	14.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	15.0	34.5	453.5
	2011	106.8	95.0	138.5	58.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	191.5	0.0	618.8
	2012	40.2	136.0	64	47.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	158.0	157.5	665.7
	==============================================================================================================													
														
	MEAN	99.2	113.0	120.4	80.5	22.5	1.4	0.3	0.1	1.5	10.3	89.9	102.4	641.4